image

Проект

Проект „Деца за зелено бъдеще“ се изпълнява от Фонадция „Европейски център за еко агро туризъм България“. Неговата продължителност е 14 месеца от 18.07.2013 г. - 18.09.2014 г.

Проект „Деца за зелено бъдеще“, е финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации (НПО) в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2009-2014 г. Оператор на Програмата за подкрепа на НПО в България е Институт „Отворено общество“ – София (ИОО-София) в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ).