Законодателство свързано с околна среда - полезни връзки

ДОКУМЕНТ
Закон за опазване на околната среда
НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
КОНВЕНЦИЯ относно процедурата по предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди
НАРЕДБА за реда за определяне и налагане на санкции при увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми
ЗАКОН за водите
ЗАКОН за управление на отпадъците
ЗАКОН за ратифициране на Конвенцията за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане
Закон за чистотата на атмосферния въздух
ЗАКОН за почвите
ЗАКОН за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети
ЗАКОН за биологичното разнообразие

Законодателство свързано с околната среда

Тук можете да разгледате в детайли основните закони и нормативни актове, свързани с околната среда и нейното опазване.